M trading mitrofanov


Views: Transcription 1 Nr. XXIV, nr. Ţenov din Sviştov, Bulgaria Prof. Ioan-Franc N. Mitropolit G. Ludmila Timotin, UTM Metodologia de formare şi implementare a sistemului de motivare a personalului în cadrul întreprinderii Drd. Svetlana Mihailă, ASEM Abordări privind contabilitatea operațiunilor de livrare a mărfurilor supuse accizelor de către producător Conf.

Ecaterina ŞIŞCAN, ASEM Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, informatizarea societăţii, procesele de globalizare şi regionalizare, dinamica accentuată a pieţelor muncii, intensificarea concurenţei pe piaţa serviciilor de învăţământ superior m trading mitrofanov. Aceste transformări impun necesitatea adoptării unui nou mod de gândire şi concepere a activităţii instituţiilor de învăţământ superior în baza principiilor marketingului.

La baza prezentului articol, stă o abordare teoretică a conceptului de marketing educaţional prin prisma evoluţiei teoriilor şi modelelor de marketing.

Conţinut Reguli de lucru cu ghidul Chişinău, str. Sarmizegetusa, 92, of. Materiale de construcţii en-gros şi en-detail.

Cuvinte-cheie: marketingul învăţământului superior, modelele de marketing educaţional, logica dominantă a serviciilor, marketingul holistic al serviciilor de învăţământ superior. JEL: M31, I Introducere Evoluţia mediului socio-economic, în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ superior, aduce în centrul preocupărilor necesitatea utilizării instrumentelor de marketing.

Experienţa ultimelor decenii demonstrează că funcţionarea eficientă şi sporirea competitivetăţii instituţiilor de învăţământ sunt determinate de aplicarea unui marketing performant. În acest context, aplicarea principiilor marketingului în educaţie se dovedeşte a fi la fel de important ca şi în oricare alt domeniu de activitate. Chiar dacă beneficiile asociate marketingului în învăţământ sunt evidente, multe universităţi fie ezită să-l implementeze, fie utilizează practicile de marketing într-o manieră limitată şi sporadică.

Această situaţie se datorează mai multor motive de la reticenţa managerului instituţiei până la lipsa unui suport metodologic menit să acopere toate aspectele circumscrise managementului marketingului m trading mitrofanov educaţie. Ecaterina ŞIŞCAN, ASEM The development of the knowledge-based economy, society computerization, globalization and regionalization processes, enhanced dynamics of labor markets, increased competition in the market for higher education etc.

These changes require the need for a new way of thinking and designing the activity of higher m trading mitrofanov institutions based on marketing principles. This article contains a theoretical approach to the concept of educational marketing through the development of m trading mitrofanov theories and models.

Key words: higher education marketing, educational marketing models, service-dominant logic, holistic marketing of higher education services. Introduction The evolution of social and economic environment in which higher education institutions operate focuses on the necessity of using marketing tools. The experience of recent decades shows that the efficient operation and increasing competitiveness of educational institutions are determined by applying advanced marketing.

In this context, the application of marketing principles in education proves to be as important as in any other field of activity. Even if m trading mitrofanov benefits associated with marketing in education are obvious, many universities are either reluctant to implement them or use marketing practices in a limited and sporadic manner. This is due to several reasons ranging from the reluctance of the institution manager to the lack of methodological support covering all aspects related to educational marketing management.

Majoritatea publicaţiilor ştiinţifice abordează acest subiect printr-un simplu proces de transfer al modelelor de marketing dezvoltate în domeniul economic, din sfera învăţământului. Deşi acele aspecte comune, care există între marketingul educaţional şi cel comercial, justifică, parţial, această stare a lucrurilor, lipsa unor modele specifice domeniului nu contribuie la dezvoltarea teoriei şi practicii de marketing educaţional. În această ordine de idei, studiul prezintă o trecere în revistă a publicaţiilor ştiinţifice, în scopul evidenţierii conceptelor şi modelelor de marketing, care au contribuit la dezvoltarea şi aprofundarea teoriei şi practicii de marketing educaţional.

Definirea conceptului de marketing educaţional Majoritatea publicaţiilor indică, drept premisă principală a apariţiei şi dezvoltării marketingului educaţional, procesul de marketizare a învăţământului superior declanşat în anii '80 ai secolului trecut [4, 5, 6, 10]. Până atunci, activând în condiţiile pieţei producătorului, necesitatea marketingului nu era resimţită de instituţiile de învăţământ superior. Timp de secole, universităţile prestau servicii educaţionale doar celor ce întruneau condiţiile necesare pentru a da curs ofertei.

Astfel, activitatea de marketing a universităţilor era centrată pe produs, adică valorificarea potenţialului ofertei, fără implicarea unor eforturi semnificative pentru atragerea studenţilor. Această stare a lucrurilor era încurajată, inclusiv, de faptul că învăţământul superior era finanţat de stat.

Odată cu sporirea varietăţii instituţiilor, diversificarea ofertei şi promovarea noului model managerial orientat spre antreprenoriat şi autonomie, accentele, în activitatea de marketing, se deplasează de pe ofertă pe cerere, adică de la centrarea pe produs la centrarea pe consumator.

Ca urmare, studentul este tratat drept consumator, educaţia serviciu, iar instituţia de învăţământ furnizor de servicii pe o piaţă competitivă [14]. Analizând această evoluţie, Ph. Kotler şi K. Fox evidenţiază trei etape în dezvoltarea marketingului învăţământului superior: marketingul nu este necesar, marketingul ca promovare, marketingul ca poziţionare [7, p. În ultimele trei decenii, m trading mitrofanov teoreticienilor pentru marketingul educaţional a generat Moreover, because it has a relatively new presence in education, we can say that the process of conceptualization of educational marketing remains in its early stage of development.

Most scientific publications address this subject through a simple process of transfer of marketing models developed in economics into education. Although those common aspects that exist between educational marketing and commercial one justify, in part, this state of affairs, the lack of the domain specific models does not contribute to the development of educational marketing theory and practice.

In this context, the research presents an overview of scientific publications to highlight marketing concepts and models that contributed to the development and deepening of educational marketing theory and practice.

Defining the concept of educational marketing Most publications show that the basic premise of the emergence and sistem de opțiuni binare fără indicatori of educational marketing is the process of marketization m trading mitrofanov higher education started in the 80s of the last century [4, 5, 6, 10].

DISPETTO TRADING COMPANY LIMITED - C - Cipru

Until then, operating under producer market conditions, higher education institutions didn t feel the need for marketing. For centuries, universities provided educational services only to those who met the conditions required to act on the supply.

In this way, the marketing activity of universities was centered on the product, i.

cele mai noi câștiguri din rețea

This state of affairs was encouraged also by the fact that higher education was funded by the government. With the increasing variety of institutions, supply diversification and promotion of the new management model oriented towards entrepreneurship and autonomy, the emphasis in marketing activity moves from supply to demand, i.

As a result, the student is treated as consumer, education as service and education institution as service provider in a competitive market. Kotler and K. Fox highlight three stages in the development of higher education marketing: marketing is m trading mitrofanov necessary, marketing as promotion, marketing as positioning [7, p.

Astfel, Ph. Fox şi B. Davies şi L. Ellison tratează marketingul educaţional ca fiind un mijloc prin care instituţiile de învăţământ urmăresc facilitarea schimbului de valori cu grupurile-ţintă vizate. Această abordare a marketingului, deşi este frecvent întâlnită în practică, este mai degrabă o expresie a orientării spre vânzări a activităţii instituţiilor de învăţământ.

M trading mitrofanov.

  1.  Nimm deinen FuB weg! - прорычал немец.
  2. Cum să trasezi liniile de tendință
  3. Browse Names by Birth Countries - R | Trading Card Database

Evans ş. Egorşin ş. Tihomirova se implică în completarea acestor definiţii prin extinderea categoriilor de public ale căror nevoi instituţia urmează să le satisfacă: indivizi, instituţia de învăţământ, beneficiari de forţă de muncă, societate.

Este afacerea ta?

M trading mitrofanov numeroaselor abordări ale marketingului educaţional, prezentate în publicaţiile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, permite evidenţierea unor aspecte comune: Marketingul este perceput ca un sistem de gestiune a activităţii instituţiilor de învăţământ constând în cercetare, m trading mitrofanov, implementare şi control; Marketingul presupune schimbul de valori; Marketingul asigură orientarea instituţiei de învăţământ către nevoile pieţei şi modalităţile de satisfacere a acesteia; Este luată în considerare diferenţa de interese ale beneficiarilor, impunând necesitatea adaptării ofertei cerinţelor individuale şi de grup; Locul central, în activitatea de marketing a instituţiilor de învăţământ, îi revine consumatorului final.

Generalizând, marketingul educaţional poate fi definit drept o concepţie de gestiune a activităţii instituţiei de învăţământ, orientată spre identificarea şi m trading mitrofanov nevoilor şi dorinţelor grupurilor-ţintă, prin proiectarea, stabilirea preţului, promovarea şi furnizarea de programe şi servicii educaţionale competitive şi realizarea, pe această cale, a obiectivelor individuale şi organizaţionale.

În literatura de specialitate, marketingul, deseori, este interpretat ca fiind o filosofie, un mod de gândire al organizaţiei, potrivit căruia punctul In the last three decades the theorists interest in educational marketing has generated different approaches to distinguishing the main concepts to operate with.

Thus, Ph. Fox and B. Davies and L. Ellison view opțiuni binare concrete marketing as a means by which educational institutions intend to facilitate the exchange of values with target groups. This approach to marketing, although being common in practice, is rather an expression of sales oriented activity of educational institutions.

Общая информация

Evans and others, m trading mitrofanov their turn, focus marketing on the need to identify and meet the needs of the consumers of educational institution. Sharing the same idea, the Russian authors A. Pankruhin,A. Egorshin and othersN. The synthesis of numerous approaches to educational marketing presented in national and international scientific publications enables to highlight some common features: marketing m trading mitrofanov viewed as a system of educational institutions management consisting of research, design, implementation and control; marketing involves the exchange of values; marketing ensures the orientation of educational institution toward market needs and the ways to satisfy them; there is taken into account the difference in beneficiaries interests, requiring the need to adjust supply to individual and group requirements; the central place in marketing activity of educational institutions is assigned to the final consumer.

To sum up, educational marketing can be defined as the concept of management of educational institution activity oriented towards identifying and meeting the needs and desires of the target groups through the design, pricing, promotion and delivery of competitive educational programs and services and achieving in this way the individual and organizational objectives. Etzel ş. În termeni de marketing, succesul, calitatea şi întregul rezultat al experienţei universitare trebuie să fie determinate de măsura în care instituţiile de învăţământ îi satisfac pe consumatorii săi [10, p.

Potrivit lui F. Maringe, în procesul de implementare a filosofiei de marketing, instituţiile de învăţământ superior sunt, deseori, puse în faţa a trei dileme.

câștigând bani pe internet prin înregistrarea pe site- uri

Prima este dacă studenţii trebuie să fie priviţi în calitate de consumatori în permanenţă. În acest sens, G. Sharrock demonstrează că etichetarea studenţilor drept consumatori slăbeşte gradul de percepţie al altor roluri pe care aceştia le preiau în viaţa cotidiană.

El descrie patru identităţi ale studenţilor, precum: 1 consumatori, 2 clienţi, 3 cetăţeni şi 4 subiecţi.

Справочник «Строительство & Оборудование», by Sergey Gomon - Issuu

Înţelegerea necesităţilor în schimbare ale studenţilor, în diverse ipostaze, poate contribui la asigurarea unei satisfacţii sporite a consumatorului [10, p.

A m trading mitrofanov dilemă este, dacă instituţia de învăţământ trebuie să asigure satisfacerea tuturor nevoilor şi dorinţelor consumatorului. Mai mulţi autori pun la îndoială caracterul irevocabil al expresiei clientul întotdeauna are dreptate. Analizând acest subiect, M. Le Boeuf, W. Zikmund şi D.

Amico au ajuns la concluzia că chiar dacă conceptul de marketing subliniază orientarea spre consumator, acest fapt nu înseamnă că orice capriciu efemer al oricărui consumator trebuie să fie satisfăcut [10, p.

Michael, la rândul său, contestă ideea consumerism -ului în formă pură în învăţământ, invocând că studentul nu dispune de cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a decide care trebuie să fie structura şi conţinutul programelor educaţionale, standardele de calitate ce trebuie atinse pentru formarea sa profesională [12, p ]. In specialist literature in marketing is often interpreted as a philosophy, a way of thinking of the organization, according to m trading mitrofanov the customer is m trading mitrofanov starting point in carrying out all the activities.

Etzel and others identified three conditions that enable the application of this marketing philosophy in the education sector: full concentration on the needs of beneficiaries in the development of qualifications and programs that meet these needs; the need for an integrated effort of coordination in order to concentrate different aspects of the university activity on a common mission: to meet the needs of consumers; focus on result.

In terms of marketing, the success, quality and the end result of university experience is to be determined by the extent to which educational institutions satisfy their customers [10, p. According to F.

Maringe, when implementing marketing philosophy, higher education institutions are often faced with three dilemmas. The first one is whether students should be regarded as consumers continuously. In this regard G. Sharrock demonstrates that labeling students as consumers weakens the degree of perception of other roles that they are assigned in everyday life.

Fondul Monetar Internațional susține reformele inițiate de Serviciul Fiscal de Stat

He describes four identities of students, such as: 1 consumers 2 customers, 3 citizens and 4 agents. Understanding the changing needs of students in various aspects can help to ensure increased consumer satisfaction [10, p.

Horde chess with commentary #1 (Pawns)

The second dilemma is m trading mitrofanov the educational institution should satisfy all the needs and wants of consumers. Many authors question the irrevocability of the phrase the customer is always right. Having analyzed this subject M. LeBoeuf, W. Zikmund and D. Amico concluded that even if the concept of marketing emphasizes customer orientation, this does not mean that any unreal whim of any consumer must be satisfied m trading mitrofanov, p.

Michael, in his turn, challenges the idea of consumerism in its pure form in education, mentioning that the student does not have the necessary knowledge and skills to decide on the structure and content of curricula, quality standards to be met for their professional formation [12, p ]. În plus, ei sunt văzuţi în calitate de co-producători ai serviciilor educaţionale, contribuind, în mod direct, la propria lor satisfacţie, calitate şi percepţie a valorii, fiind, astfel, responsabili şi de calitatea rezultatului final [9, p.

În această ordine de idei, oferirea unor programe educaţionale, care ar ignora acest fapt, devine un exerciţiu de impunere. A treia dilemă se referă la îngrijorarea că, prin adoptarea unei orientări spre consumator, puterea trece de la profesori la studenţi. Scott diminuează frica acestui schimb de putere, constatând că aplicarea marketingului în învăţământul superior nu implică neapărat un transfer de putere de la profesori la studenţi, ci o schimbare de accente de la un învăţământ centrat pe profesor la un învăţământ centrat pe student [10, p.

Activități nelicențiate

Învăţământul centrat pe profesor presupune o abordare a educaţiei ca produs, accentul fiind pus pe livrarea, de către profesor, a unui produs finit, prefabricat, studentului revenindu-i un rol pasiv în acest proces. Din perspectiva învăţământului centrat pe student, educaţia este privită ca proces, în care studentului îi revine rolul de co-participant [15, p. Centrarea pe student presupune un grad mai înalt de individualizare şi flexibilizare a relaţiei m trading mitrofanov, având ca scop maximizarea nivelului de satisfacţie al studentului.

Teorii şi modele de marketing educaţional. Deşi, importanţa orientării de marketing este recunoscută în mediul academic, elaborarea programelor de marketing pe termen lung în universităţi nu este o practică răspândită. De regulă, ele se concentrează asupra unor acţiuni episodice orientate spre o anumită parte a strategiei de dezvoltare a instituţiei [4].

În opinia lui F. Maringe, pentru a schimba această stare a lucrurilor, marketingul nu trebuie privit drept un concept pur corporativ, ci o modalitate de a strategiza sectorul în vederea atragerii consumatorilor.

În perioada conceptualizării timpurii a teoriei marketingului educaţional au fost dezvoltate câteva modele specifice. Astfel, B. Hardie a sugerat modelul celor trei C. El afirma că, pentru a dezvolta orientarea de marketing, instituţiile de învăţământ trebuie să manifeste 1 Cultură corespunzătoare, 2 Creativitate sporită şi 3 Capacitate de a servi necesităţile consumatorilor At the same time, one cannot neglect the fact that the educational process is an interactive one with students having an important role.

Moreover, they are viewed as co-producers of educational services, contributing directly to their own satisfaction, quality and value perception, being thus also responsible for the quality of end result [9, p.

In this context, providing curricula that would ignore this fact becomes an imposed task. The third dilemma is the concern that by adopting consumer orientation the power is switched from teachers to students. Scott diminishes the fear of m trading mitrofanov exchange, stating that the application of marketing in higher education does not necessarily involve the transfer of power from teachers to students, but a change in emphasis from a teacher-centered m trading mitrofanov to a student-centered one [10, p.

The teachercentered education involves the approach to m trading mitrofanov as a product, the focus being on the teacher delivering the finished processed product with a student having a passive role in this process. M trading mitrofanov the perspective of the student-centered education, formation is viewed as a process in which the student has the role of a co-participant [15, p.

The focus on the student implies a higher degree of individualization and flexibility of provider-consumer relationship, aimed m trading mitrofanov maximizing the level of student satisfaction.

Theories and models of educational marketing. Though the importance of marketing orientation is recognized in academia, the development of long-term marketing programs in universities is not a general practice. Usually they focus on episodic actions oriented towards a certain part of the institution development strategy [4]. Maringe, to change this state of affairs, marketing should not be viewed as a purely corporate concept but as a way to strategize the sector in order to attract consumers.

During the early conceptualization of educational marketing theory there were developed some specific models.

gama de tipuri de opțiuni

Thus, B. Hardie suggested the model of the three C. În aceeaşi perioadă de timp, L.